Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
Telefonoa / Telefono
E-Posta / E-Mail
Entitatea / Entidad
Consulta
Zure datu pertsonalak tratatzeko baimena eskatzen dizugu, eta bermatzen dizugu zuk ematen dizugun informazio guztia, datu pertsonalak, konfidentzialtasunez tratatzen direla eta indarrean dagoen legeria betez.
Nire datu pertsonalak baldintza hauen arabera tratatzeko baimena ematen dut:
Arduraduna DEMA. Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
Helburua Elkartearen xede sozialaren esparruan programak, jarduerak eta ekitaldiak kudeatzea.
Legitimazioa Zure adostasuna.
Hartzaileak Jardueran parte hartzen duten erakunde pribatuak edo gaian eskumena duten administrazio publikoak.
Gainera, Dema eta eduki horien kudeaketaren esparruan, argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dira, eta, horrez gain, web gunean eta web orrian argitaratu ahal izango dira argazkiak eta/edo bideoak, eta, gainera, edozein pertsona interesatuk, web bidez, gizarte-sareek edota DEMAren jarduerak aurkezteko gertaerek erabil ditzakete.
Eskubideak Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eskubidea du, eta bere tratamenduaren muga edo oposizioa, erakundearen zuzendaritzara idatziz.
Informazio gehiago https://www.sarekinweek.eus/es/condiciones-legales-y-de-privacidad/
Le pedimos su consentimiento para tratar sus datos personales y le garantizamos que toda la información que usted nos facilita, sus datos personales, son tratados de forma confidencial y en cumplimiento de la legislación vigente.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales bajo las siguientes condiciones:
Responsable DEMA. Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
Finalidad Gestionar programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación.
Legitimación Su consentimiento.
Personas Destinatarias Entidades privadas participantes en la actividad o programa, Administraciones Públicas subvencionadoras con competencia en la materia.
Además, se podrán realizar fotografías y/o vídeos en el ámbito de la gestión de los programas organizados por Dema y estos contenidos podrán ser publicados en el sitio web y redes sociales de Dema y en folletos y medios de comunicación, y ser accesibles por cualquier persona interesada, vía web, redes sociales y/o eventos de presentación de las actividades de DEMA.
Derechos La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento escribiendo a la dirección de la entidad.
Mas información https://www.sarekinweek.eus/es/condiciones-legales-y-de-privacidad/